Przejdź do treści

Wymiana danych zgodnie z VDI/VDE 2623 z PRIMAS exchange

Dzięki indywidualnemu rozwiązaniu IT Primas exchange można zautomatyzować przesyłanie danych pomiarowych między systemem MES/CAQ a naszą bazą danych.PRIMAS exchange zapewnia aktualność danych pomiarowych bez konieczności ręcznej konserwacji. 

PRIMAS exchange to indywidualne rozwiązanie IT firmy Testo Industrial Services upraszczające zarządzanie przyrządami pomiarowymi. PRIMAS exchange umożliwia prostą, zautomatyzowaną wymianę danych za pośrednictwem VDI/VDE 2623 między określonym systemem MES/CAQ a dostawcą usługi wzorcowania. Dane wymagane do wzorcowania są przesyłane do Testo Industrial Services za pomocą indywidualnego interfejsu. Po wzorcowaniu zaktualizowane dane dotyczące wyposażenia pomiarowego, w tym dane wzorcowania i certyfikat wzorcowania, są automatycznie odsyłane do użytkownika i bezpośrednio integrowane z systemem. Dwukierunkowa wymiana danych za pośrednictwem systemu PRIMAS ma tę zaletę, że system MES/CAQ jest zawsze aktualny, bez konieczności ręcznej konserwacji, na przykład w programie Excel. Korzystaj z nieprzetworzonych danych pomiarowych, które można pobrać w dowolnym momencie, oraz z możliwości dalszego przetwarzania poszczególnych wartości pomiarowych, np. w celu analizy trendów. 

Twoja przewaga: Nasze kompetencje

  • Ręczna obsługa danych nie jest już konieczna – oszczędność kosztów i czasu
  • Zwiększ jakość danych
  • Szybka dostępność danych we własnym systemie
  • Zgodny ze standardem interfejs umożliwia integrację z istniejącymi systemami
  • Nie jest konieczne zapoznawanie się z nowym systemem

Opis procedury zarządzania sprzętem pomiarowym za pośrednictwem VDI/VDE 2623:

Gdy tworzone jest zlecenie wzorcowania, dane urządzenia pomiarowego wymagane do wzorcowania są przesyłane do Testo Industrial Services w formacie VDI/VDE 2623 XML. Po odebraniu urządzeń pomiarowych przez Testo Industrial Services, w systemie SAP/PRIMAS wprowadzane jest zlecenie wzorcowania. W tym procesie dane dotyczące urządzeń pomiarowych  i zlecenie wzorcowania są przekazywane do odpowiednich laboratoriów wzorcujących. Po przeprowadzeniu wzorcowania wyniki pomiarów (w formacie PDF) oraz dane transakcji w systemie SAP/PRIMAS są przesyłane online przez firmę Testo. Dane wzorcowe i świadectwa wzorcowania są również archiwizowane w systemie SAP. Po utworzeniu dokumentu dostawy zaktualizowane dane urządzenia pomiarowego i świadectwa wzorcowania są zwracane do systemu MES/CAQ za pośrednictwem pliku VDI/VDE 2623 XML. 

Urządzeniami pomiarowymi zarządza się jak zwykle w systemie MES/CAQ. Testo Industrial Services współpracuje z wybranymi, wieloletnimi partnerami CAQ, takimi jak Babtec CAQ R6. Stale poszerzamy grono naszych partnerów. Świadectwa wzorcowania mogą być również wysyłane bezpłatnie pocztą elektroniczną na życzenie klienta - prosimy o kontakt z nami 

Rozwiązania IT w zakresie zarządzania pomiarami

PRIMAS IT solutions PRIMAS online and mobile

PRIMAS online i mobile

Internetowy system zarządzania sprzętem pomiarowym PRIMAS – również w podróży.

Rozwiązanie informatyczne do zarządzania urządzeniami testowymi PRIMAS connect

PRIMAS connect

Twoja usługa sieciowa do automatycznych zapytań o dane

Praca z zatwierdzonym systemem zarządzania skrajnią PRIMAS po walidacji

PRIMAS validated

Zatwierdzone rozwiązanie do zarządzania pomiarami w obszarach podlegających przepisom GxP

Portal PRIMAS exchange – śledzenie transferu dancyh

Korzystasz już z PRIMAS exchange, ale chciałbyś uzyskać lepszy przegląd transferu sprzętu pomiarowego i danych pomiarowych do i z PRIMAS? Wówczas portal PRIMAS exchange optymalnie spełnia Twoje indywidualne wymagania i potrzeby. Zawsze miej oko na swoje dane. 

PRIMAS exchange Portal