Przejdź do treści

Ogólne warunki dostawy, wykonania i płatności

1. zakres stosowania
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych ofert oraz umów zawieranych przez nas. Pod pojęciem "My" należy rozumieć firmę Testo Industrial Services GmbH. Warunki umowy z klientem nie są ujmowane.

2. Zawarcie umowy
2.1 Nasze oferty mogą ulec zmianie. Zamówienia klientów są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy je potwierdzimy lub zrealizujemy poprzez wykonanie usługi lub dostawy; ustne umowy dodatkowe są wiążące tylko wtedy, gdy potwierdzimy je na piśmie.

2.2 Nasi pracownicy nie są upoważnieni do zawierania ustnych umów dodatkowych ani do składania ustnych zobowiązań, które wykraczają poza treść umowy pisemnej lub zmieniają niniejsze Ogólne Warunki Handlowe na naszą niekorzyść.

3. Ceny
3.1 Nasze ceny usług są cenami netto, do których doliczany jest obowiązujący podatek VAT. Czas konserwacji i naprawy oraz skomplikowane prace demontażowe i instalacyjne będą rozliczane oddzielnie na podstawie stawki godzinowej. Jeżeli koszty materiałów i/lub robocizny ulegną zmianie w okresie między zawarciem umowy a wykonaniem usługi, mamy prawo do odpowiedniego dostosowania naszych cen.

3.2 Ceny za dostawy są cenami loco zakład Kirchzarten, powiększonymi o koszty opakowania i transportu oraz o należny podatek VAT.

4. Warunki płatności
4.1 Nasze faktury za usługi i dostawy krajowe są płatne niezwłocznie i bez potrąceń.

4.2 Jeżeli faktury nie zostaną zapłacone w ciągu 20 dni (termin płatności), następuje niedotrzymanie warunków umowy.

4.3 W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczone zostaną odsetki w wysokości 8% powyżej stopy bazowej, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych odszkodowań.

4.4 Terminowość płatności jest określana na podstawie wpływu kwoty do wskazanego przez nas biura płatności.

4.5 Złożenie weksli wymaga naszej zgody. Wydatki i koszty ponosi klient. Klient ponosi ryzyko związane z terminowym przedstawieniem i złożeniem protestu.

4.6 Jeżeli nasze roszczenia wynikające z umowy są zagrożone z powodu braku wypłacalności klienta, jesteśmy upoważnieni do uzależnienia realizacji wszystkich zamówień klienta od wpłaty zaliczki lub złożenia zabezpieczenia oraz do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ryzyko było dla nas rozpoznawalne jeszcze przed zawarciem umowy. W przypadku zwłoki w zapłacie jesteśmy ponadto uprawnieni do uznania wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych za natychmiast wymagalne.

4.7 Klient może kompensować nasze roszczenia wyłącznie z bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami wzajemnymi. Wyłącza się prawo klienta do zatrzymania danych z wcześniejszych lub innych transakcji w ramach bieżącej relacji biznesowej. Wyłączone z tego jest prawo zatrzymania z tytułu bezspornych lub prawnie stwierdzonych roszczeń.

5. Czas dostawy i wykonania
5.1 Terminy dostaw i realizacji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie.

5.2 O dotrzymaniu uzgodnionych terminów dostawy i wykonania świadczenia decyduje moment wysłania przedmiotu świadczenia do przewozu lub zgłoszenia gotowości do wysyłki.

5.3 Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy z powodu przeszkód, za które nie ponosimy odpowiedzialności (zakłócenia w pracy, strajk, lokaut, trudności w dostawie energii, opóźnienia w dostawie podstawowych surowców i materiałów wyjściowych itp.), uzgodnione terminy dostawy ulegną odpowiedniemu przedłużeniu. Niezwłocznie poinformujemy o tym klienta. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w powyższych przypadkach.

5.4 Jeżeli w takim przypadku nie można przewidzieć, że będziemy w stanie wykonać usługę w ciągu 2 miesięcy, obie strony umowy będą miały prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy przyczyny przeszkody istnieją nadal po upływie 2 miesięcy od powiadomienia przez nas. Jeżeli przyczyny przeszkody były dla nas rozpoznawalne już w momencie zawarcia umowy, nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy.

5.5 W przypadku opóźnienia w dostawie, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do 5% wartości towaru w przypadku zwykłego zaniedbania.

5.6 Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia klienta.

6. Przeniesienie ryzyka/akceptacja
6.1 W przypadku dostaw i usług ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przedmiotu świadczenia przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru lub usługi do transportu lub z chwilą przyjęcia wykonania dzieła. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy przesyłka jest realizowana z miejsca wykonania zobowiązania i kto ponosi koszty transportu. Jeżeli klient nie dokona odbioru, ryzyko przechodzi na niego z chwilą powiadomienia go o gotowości towaru do wysyłki/wykonania usługi.

6.2 Jeżeli zostanie uzgodniona formalna akceptacja, nastąpi ona w ciągu 8 dni. Każda ze stron może powołać eksperta na własny koszt. Formalne przyjęcie może się również odbyć pod nieobecność jednej ze stron, jeśli termin został uzgodniony, a druga strona została zaproszona z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku należy jak najszybciej powiadomić drugą stronę o wyniku odbioru.

6.3 Jeżeli nie zażądano formalnego odbioru, świadczenie uważa się za przyjęte najpóźniej po upływie ośmiu dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient korzystał z naszych usług przez okres dłuższy niż sześć dni roboczych.

7. Zachowanie tytułu
7.1 Sprzedane towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitego uregulowania naszych należności wynikających ze stosunków handlowych z nabywcą.

7.2 Zastrzeżenie własności rozciąga się również na produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów z innymi przedmiotami. W ten sposób nabywamy udział we współwłasności w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (wartość fakturowa) do wartości pozostałych pozycji. Jeśli jedna z pozycji ma być traktowana jako pozycja główna, klient przenosi na nas współwłasność w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (wartość faktury) do wartości pozostałych połączonych pozycji. Klient jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowania nowej rzeczy na naszą rzecz w odniesieniu do udziału we współwłasności. Jeśli towary objęte zastrzeżeniem własności zostaną odsprzedane jako część nowych towarów, zaliczka uzgodniona w punkcie 7.3 będzie obowiązywać tylko do wysokości wartości faktury za towary objęte zastrzeżeniem własności.

7.3 Klient jest uprawniony do sprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zalega z płatnościami. Nie dopuszcza się zastawów ani przelewów tytułem zabezpieczenia. Klient niniejszym przenosi na nas tytułem zabezpieczenia wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych (ubezpieczenie, czyn niedozwolony). Klient jest upoważniony do odbioru scedowanych wierzytelności we własnym imieniu na nasz rachunek do momentu odwołania. Na żądanie klient ujawni cesję i przekaże nam informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń.

7.4 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas listem poleconym o każdym dostępie osób trzecich do zastrzeżonej własności oraz o roszczeniach przeniesionych zgodnie z punktem 7.3.

7.5 Jeżeli wartość możliwa do uzyskania z papierów wartościowych, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z powyższymi postanowieniami, przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas papierów wartościowych w odniesieniu do nadwyżki wartości.

8. Roszczenia z tytułu wad
8.1 Jeżeli dostarczone przez nas towary lub świadczone przez nas usługi w ramach umowy o dzieło okażą się wadliwe, roszczenia zamawiającego z tytułu wad podlegają przepisom ustawowym z zastrzeżeniem, że zamawiający może początkowo żądać jedynie spełnienia świadczenia późniejszego. Według naszego uznania wymienimy reklamowane towary/usługi lub wykonamy prace naprawcze.

8.2 Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy w przypadku wad, które nie są jedynie nieistotne, bez uprzedniego wyznaczania terminu.

8.3 Okres gwarancji na wady dostarczonych przez nas towarów lub usług świadczonych na podstawie umowy o dzieło wynosi 12 miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka.

8.4 Rękojmia za wady towarów używanych jest wyłączona, chyba że indywidualnie uzgodniono inaczej. Wyłączone są z tego przypadki, w których przyjęliśmy gwarancję lub w sposób nieuczciwy ukryliśmy wadę.

8.5 Jeśli klient sam przeprowadził interwencje, modyfikacje lub naprawy systemu, jest zobowiązany do udowodnienia, że wada nie powstała z tego powodu.

8.6 Na usługi świadczone na podstawie umowy serwisowej nie udziela się gwarancji.

8.7 Roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone zgodnie z klauzulą 9.

9. Odpowiedzialność
9.1 Za szkody spowodowane zawinionym naruszeniem istotnych obowiązków wynikających z umowy odpowiadamy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku lekkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność tylko za typowo występujące, przewidywalne szkody i, o ile jest to prawnie dopuszczalne, tylko do wysokości odpowiedniej wartości umownej usługi powodującej szkodę, ale maksymalnie do kwoty 500 000 EUR (pięćset tysięcy euro) lub, jeśli wartość usługi powodującej szkodę jest wyższa, do wysokości ceny usługi powodującej szkodę.

9.2 We wszystkich innych przypadkach ponosimy odpowiedzialność, jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez jednego z naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocnika.

9.3 W przypadku przejęcia gwarancji oraz za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi.

9.4 Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

9.5 W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków są wykluczone.

10. Postanowienia końcowe
10.1 Inne zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej. Od zasady formy pisemnej można odstąpić jedynie w formie pisemnej.

10.2 Obie strony umowy zgadzają się, że wszelkie prawa i obowiązki stron umowy w związku z niniejszą umową podlegają prawu niemieckiemu. Wyłącza się Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 r.

10.3 O ile jest to prawnie dopuszczalne, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów prawnych jest Fryburg Bryzgowijski lub, według naszego uznania, ogólna właściwość miejscowa klienta.

10.4 Jeżeli poszczególne warunki lub części umowy są nieważne, pozostałe warunki i części umowy pozostają w mocy. Nieważne postanowienie zastępuje się - o ile nie ma zastosowania dyspozytywne prawo ustawowe - postanowieniem, które pod względem treści ekonomicznej jest najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. To samo dotyczy sytuacji, w której wystąpi luka prawna.

AGB jako plik PDF do pobrania

Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3
D-79199 Kirchzarten