Przejdź do treści

Prywatność

Polityka prywatności

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami i chcielibyśmy, abyś czuł się bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową w odniesieniu do ochrony Twoich danych osobowych. Chcemy, aby użytkownik wiedział, kiedy przechowujemy jego dane i w jaki sposób je wykorzystujemy. Podlegamy przepisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także przepisom uzupełniającym federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG). W celu zapewnienia, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez zleconych przez nas usługodawców, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy naszych ofert online. Obejmuje to nasze strony internetowe, ich funkcje i zawartość, a także zewnętrzną obecność online, taką jak nasza obecność w mediach społecznościowych. Niniejsza ogólna informacja o ochronie danych ma również na celu poinformowanie użytkownika o dalszym przetwarzaniu jego danych osobowych oraz wypełnienie naszych obowiązków informacyjnych wobec użytkownika.

Terminy użyte w niniejszej informacji o ochronie prywatności, takie jak administrator danych lub dane osobowe, są używane zgodnie z definicjami RODO . Ze względu na czytelność, a tym samym w sensie zrozumiałego przekazywania informacji, generalnie rezygnuje się z nazywania poszczególnych artykułów, paragrafów itp.

Odpowiedzialny

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DSGVO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest

Testo Industrial Services sp. z o.o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
POLSKA

Tel:  48 22 863 74 22
E-mail: info(at)testotis.pl
Web: www.testotis.pl

Inspektor ochrony danych

Osoba odpowiedzialna wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jego dane kontaktowe to ochrona danych(at)testotis.pl

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i egzekwowania swoich praw wymienionych poniżej.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W ramach przepisów o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest zasadniczo niedozwolone, chyba że istnieje prawnie dopuszczalny powód wydania zezwolenia. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika o podstawie prawnej przetwarzania danych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, stanowi to podstawę prawną.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonaniaumowy, której stroną jest użytkownik, podstawą prawną jest wykonanie umowy. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego , któremu podlegamy, stanowi to podstawę prawną.

W przypadku, gdy żywotneinteresy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, stanowi to podstawę prawną.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a te interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie są nadrzędne, służy to jako podstawa prawna przetwarzania.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

RODO zapewnia jednolicie wysoki poziom ochrony danych w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wybierając naszych dostawców usług i partnerów do współpracy, w miarę możliwości polegamy na partnerach europejskich, gdy dane osobowe użytkownika mają być przetwarzane.

Jeśli dane użytkownika są przetwarzane w kraju trzecim - tj. poza UE/EOG - odbywa się to zawsze zgodnie z wymogami prawnymi.

Oprócz wyraźnej zgody użytkownika lub przekazania wymaganego umownie lub prawnie, dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, poprzez zobowiązanie umowne na mocy tak zwanych standardowych klauzul umownych Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W naszej firmie zapewniamy, że dane użytkownika otrzymują tylko te osoby, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

W niektórych przypadkach do przetwarzania danych użytkownika korzystamy ze starannie wybranych zewnętrznych dostawców usług. Jeżeli dane są przekazywane usługodawcom w ramach tzw. przetwarzania zamówień , odbywa się to w ramach przepisów DSGVO. Nasze podmioty przetwarzające dane są starannie wybierane, zobowiązane do przestrzegania naszych instrukcji i kontrolowane w regularnych odstępach czasu. Przetwarzanie danych zlecamy wyłącznie podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami DSGVO i BDSG oraz zapewniało ochronę praw użytkownika.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli w trakcie przetwarzania ujawnimy dane użytkownika stronom trzecim, przekażemy je im lub w inny sposób udzielimy im dostępu do danych, będzie to również dokonane wyłącznie na podstawie jednej z wyżej wymienionych podstaw prawnych.

Przekazujemy dane na przykład dostawcom usług płatniczych lub dostawcom, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy. Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego, musimy przekazać dane użytkownika odpowiednim organom uprawnionym do otrzymywania informacji.

Korzystanie z naszej oferty online

Zasadniczo użytkownik może korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości. W tej sekcji wyjaśniamy, kiedy i w jakim kontekście przetwarzamy dane, gdy użytkownik korzysta z naszych ofert online, jakie oferty dostawców usług wdrożyliśmy, jak one działają i co dzieje się z danymi użytkownika.

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Szyfrowanie transportu

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas procesu przesyłania, korzystamy z najnowocześniejszego procesu szyfrowania SSL/TLS.

Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Jeśli korzystasz z naszych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie rejestrujesz się w celu skorzystania z oferty, nie zawierasz z nami umowy ani w inny sposób nie ujawniasz nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlać użytkownikowi nasze witryny internetowe oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 • Adres IP odwiedzającego
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • System operacyjny odwiedzającego
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika naszego systemu przez maksymalnie siedem dni. Przechowywanie wykraczające poza ten zakres jest możliwe, ale w tym przypadku adresy IP są skracane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przypisanie klienta wywołującego. W tym kontekście pliki dziennika nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika. Podstawą prawną tych operacji przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Ponieważ gromadzenie danych w celu wyświetlania stron internetowych i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania naszych stron internetowych i utrzymania bezpieczeństwa IT, użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Zapytania do nas

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej - na przykład za pomocą formularza kontaktowego - jego dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie:

Konto klienta

Dane osobowe są wymagane do zarządzania kontem klienta. Wymagane dane są oznaczone "*" w rejestracji. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych do celów zarządzania kontem. W przypadku zamówień za pośrednictwem sklepu wymagane są dalsze dane w zależności od rodzaju płatności. W celu przetwarzania płatności elektronicznych możemy współpracować z dostawcami usług płatności elektronicznych i przekazywać dane osobowe użytkownika do tych celów przetwarzania.

Korzystanie z plików cookie

Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszych stron internetowych na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to zestawy danych, które mogą być wysyłane ze strony internetowej do przeglądarki, która je przechowuje i odsyła z powrotem. Różne informacje mogą być przechowywane w plikach cookie, które są odczytywane przez organ, który ustawia plik cookie.

Podstawa prawna

Używamy plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi. W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookie, z wyjątkiem przypadków, gdy taka zgoda nie jest wymagana przez prawo. Zgoda nie jest konie czna, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji przechowywanych w plikach cookie jest absolutnie niezbędne do świadczenia usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online) wyraźnie żądanej przez użytkownika. We wszystkich innych przypadkach wymagana jest zgoda użytkownika. Zgoda ta może zostać udzielona przez użytkownika z wyprzedzeniem, w sposób weryfikowalny i odwołalny za pomocą naszego narzędzia do zarządzania zgodami.

Informacje na temat podstawy prawnej danego pliku cookie zgodnie z prawem o ochronie danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie danych lub na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Okres przechowywania

W odniesieniu do okresu przechowywania mogą być używane dwa różne rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne pliki cookie: te pliki cookie są usuwane po opuszczeniu naszej oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do pomiaru zasięgu.

Informacje na temat okresu przechowywania poszczególnych plików cookie można znaleźć na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Informacje o wykorzystywanych usługach

Platforma zarządzania plikami cookie

Korzystamy z platformy zarządzania plikami cookie. Umożliwia to zarządzanie używanymi przez nas plikami cookie i udzielonymi zgodami, uzyskanie dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych za pomocą plików cookie oraz wyświetlenie celu i okresu przechowywania plików cookie używanych w każdym przypadku.

Korzystamy z platformy zarządzania zgodami "Usercentrics" firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy. Usługa ta pozwala nam uzyskać zgodę użytkowników witryny na przetwarzanie danych i zarządzać nią. Usercentrics jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa dla nas jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Usercentrics można znaleźć na stronie: https://https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Usercentrics gromadzi dane generowane przez użytkowników końcowych, którzy korzystają z naszej strony internetowej. Gdy użytkownik końcowy wyrazi zgodę, Usercentrics automatycznie rejestruje następujące dane:

 • Informacje o przeglądarce.
 • Data i godzina dostępu.
 • Informacje o urządzeniu.
 • Adres URL odwiedzonej strony.
 • Położenie geograficzne.
 • Ścieżka do strony internetowej.
 • Status zgody użytkownika końcowego, który służy jako dowód zgody.

Status zgody jest również przechowywany w przeglądarce użytkownika końcowego, dzięki czemu witryna może automatycznie odczytywać i przestrzegać zgody użytkownika końcowego we wszystkich kolejnych żądaniach strony i przyszłych sesjach użytkownika końcowego przez okres do 12 miesięcy. Dane dotyczące zgody (zgoda i odwołanie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Okres przechowywania odpowiada zwykłemu okresowi przedawnienia zgodnie z § 195 BGB. Dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte lub na żądanie przekazane osobie odpowiedzialnej w formie eksportu danych.

Funkcjonalność strony internetowej nie jest gwarantowana bez opisanego przetwarzania. Użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu, dopóki istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody użytkownika na określone operacje przetwarzania danych.

Rejestracja na wydarzenia

Oferujemy możliwość rejestracji online na nasze wydarzenia dla klientów. W ten sposób przetwarzamy dane kontaktowe użytkownika do celów rejestracji, wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o odpowiednich wydarzeniach i innych celów organizacyjnych. W ramach procesu rejestracji przechowujemy informacje na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania formularza rejestracyjnego. Do administrowania naszymi wydarzeniami dla klientów używamy narzędzia guestoo niemieckiej firmy Code Piraten GmbH, Am Ruhmbach 44, 45149 Essen. Code Piraten GmbH została zaangażowana przez nas jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO.

Informacje o przetwarzaniu danych przez strony trzecie

Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google). Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Zakres przetwarzania

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W Google Analytics 4 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

W tym miejscu chcielibyśmy jednak wyraźnie zaznaczyć, że Google generalnie przetwarza dane do własnych celów, w szczególności również w celu świadczenia usługi analizy i śledzenia sieci. W ramach Google Analytics gromadzone są dalsze dane dotyczące użytkowania, które należy uznać za dane osobowe, takie jak cechy identyfikacyjne poszczególnych użytkowników, które umożliwiają również na przykład powiązanie z istniejącym kontem Google.

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie zdarzeń . Wydarzenia mogą być:

 • Wyświetlenia stron
 • Pierwsza wizyta na stronie
 • Początek sesji
 • Twoja "ścieżka kliknięcia", interakcja z witryną
 • Przewijanie (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie stronę do końca (90%))
 • Kliknięcia linków zewnętrznych
 • zapytania wewnętrzne
 • Interakcja z materiałami wideo
 • Pobieranie plików
 • wyświetlone / kliknięte reklamy
 • Ustawienie języka

Rejestruje również:

 • Przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne dotyczące przeglądarki i używanych urządzeń końcowych (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Dostawca usług internetowych

Cele przetwarzania danych

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych].

Charakterystyka demograficzna

Korzystamy z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby.

Śledzenie e-commerce

Korzystamy z funkcji "śledzenia e-commerce" Google Analytics. Śledzenie e-commerce pozwala nam analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia naszych internetowych kampanii marketingowych. Tutaj rejestrowane są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Sygnały

Używamy Google Signals. Umożliwia to Google Analytics przechwytywanie dodatkowych informacji o użytkownikach, którzy aktywowali spersonalizowane reklamy (zainteresowania i dane demograficzne), a reklamy mogą być dostarczane tym użytkownikom w kampaniach remarketingowych na różnych urządzeniach.

Remarketing Google

Google Remarketing analizuje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej (np. klikanie określonych produktów) w celu zaklasyfikowania go do określonych grup docelowych reklam, a następnie wyświetlania mu odpowiednich komunikatów reklamowych, gdy odwiedza inne oferty online (remarketing lub retargeting).

Co więcej, grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Transfer z kraju trzeciego

Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z normą europejską, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie mają tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika.

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Reklamy Google i śledzenie konwersji

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, na tej stronie internetowej wykorzystywane są reklamy Google Ads, w tym śledzenie konwersji. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej Google). Google Ads to usługa analityki internetowej, której używamy do śledzenia konwersji w celu ukierunkowanej reklamy naszej oferty:

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, używane przez nas śledzenie konwersji zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Gdy użytkownik odwiedza określoną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google możemy ocenić fakt, że użytkownik kliknął reklamę umieszczoną przez nas w Google, a następnie został przekierowany na naszą witrynę.

Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Ponadto zapewnia nam to informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy oraz o stronach naszej witryny internetowej, na które następnie uzyskali dostęp. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci, czyli my jako operator strony internetowej, dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Transfer z kraju trzeciego

Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z normą europejską, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie mają tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Google Ads jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika.

Cofnięcie

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Menedżer tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tags Jest to usługa świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną dalej Google). Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala nam zarządzać tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Tagi to małe elementy kodu na naszej stronie internetowej, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających.

Menedżer tagów śledzi szereg tagów i reguł wyzwalania, które określają, kiedy te tagi powinny być używane z nami. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, do jego przeglądarki wysyłana jest bieżąca konfiguracja znaczników. Zawiera on instrukcje dotyczące tego, które znaczniki mają zostać uruchomione. Menedżer tagów dba o uruchamianie tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Sam Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych, ponieważ jest obsługiwany za pośrednictwem domeny bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Sam Google gromadzi informacje o tym, w jaki sposób usługa jest używana oraz które tagi są implementowane i w jaki sposób. Według Google dane te są wykorzystywane do ulepszania, utrzymywania, ochrony i dalszego rozwoju usługi.

Więcej informacji można znaleźć w Wskazówki dotyczące korzystania z Menedżera tagów Google oraz w Polityka prywatności Google.

Mapy ciepła Hotjar

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Hotjar jest używany na tej stronie. Jest to usługa nagrywania sesji i mapowania ciepła świadczona przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia na tej stronie. Korzystając z technologii Hotjar, lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają), co pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach, w szczególności adres IP urządzenia (zbierany i przechowywany anonimowo podczas korzystania z witryny), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język przeglądania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcy / kategorie odbiorców zebranych danych można znaleźć na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Hotjar jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika.

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

LinkedIn Insight Tag

Używamy LinkedIn Conversion Tracking od LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn Conversion Tracking to narzędzie retargetingowe i analityczne obsługiwane przez LinkedIn Insight Tag. Znacznik LinkedIn Insight umożliwia gromadzenie danych dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej, w tym adresu URL, adresu URL strony odsyłającej, adresu IP, charakterystyki urządzenia i przeglądarki oraz znaczników czasu. Dane te są szyfrowane, adresy IP są skracane, a unikalne identyfikatory członków są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu pseudonimizacji danych.

LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, a jedynie dostarcza zbiorcze raporty dotyczące odbiorców witryny i skuteczności reklam. LinkedIn zapewnia również retargeting dla odwiedzających witrynę, dzięki czemu możemy wykorzystywać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą witryną bez identyfikowania użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych na LinkedIn można znaleźć tutaj.

Transfer z kraju trzeciego

Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z normą europejską, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu do nich przez Amerykanów. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie mają tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
 • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z LinkedIn Insight Tag jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Microsoft Dynamics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Microsoft Dynamics 365, usługi marketingu przychodzącego i wychodzącego firmy Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA.

Używamy Dynamics do przeprowadzania kampanii marketingowych, do celów analitycznych oraz do zwracania się do klientów i potencjalnych klientów w sposób dostosowany do grupy docelowej.

Przetwarzane dane obejmują między innymi:

 • ilość przesyłanych danych i informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Adres e-mail i adres IP
 • Adres URL strony odsyłającej

Transfer z kraju trzeciego

Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z normą europejską, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu do nich przez Amerykanów. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie mają tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
 • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Microsoft Dynamics jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika.

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Mapy Google

Używamy Google Maps do wyświetlania naszej lokalizacji. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej Google ). Używamy tak zwanego rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane do Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane dotyczące lokalizacji, ale nie będą one przetwarzane bez zgody użytkownika.

Ponadto, korzystając z Map Google, użytkownik nawiązuje bezpośrednią relację z Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochronydanychGoogle można znaleźć tutaj.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą gromadzonych danych jest Google

Czas przechowywania danych

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym można sprawdzić na naszej platformie zarządzania plikami cookie.

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

YouTube

Zintegrowaliśmy komponenty YouTube w różnych miejscach. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia publikowanie filmów. YouTube jest usługą Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną dalej Google ). Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych Google można znaleźć tutaj.

Integrujemy filmy przechowywane na YouTube za pomocą tak zwanego rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że po wywołaniu strony, na której osadzone jest wideo, jest ono początkowo dezaktywowane, a zatem nie ładuje się. Odpowiedni film zostanie załadowany dopiero po otrzymaniu zgody użytkownika.

Integracja treści YouTube odbywa się w tak zwanym trybie rozszerzonej ochrony danych. YouTube zapewnia to, a tym samym gwarantuje, że początkowo żadne pliki cookie nie są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Jednakże, gdy wywoływane są odpowiednie strony, przekazywane są dane wymienione powyżej w sekcji Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Informacje te nie mogą być jednak przypisane do użytkownika, chyba że użytkownik zalogował się do YouTube lub innej witryny Google przed wejściem na stronę lub jest zalogowany na stałe. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że Google przetwarza te dane na całym świecie, a zatem ma miejsce również transfer do krajów trzecich.

Transfer z kraju trzeciego

Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie mają tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z serwisu Youtube jest dobrowolnie udzielona zgodaużytkownika.

Cofnięcie

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej odwołania pozostaje nienaruszona.

Oferty online w mediach społecznościowych

Oferujemy usługi online na różnych platformach w celu dostarczania informacji i kontaktowania się z użytkownikami.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez odpowiedniego operatora platformy. Z reguły, gdy odwiedzasz nasze oferty, operator platformy przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookie, w których Twoje zachowanie lub zainteresowania są przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych.

Uzyskane w ten sposób profile użytkowania - zazwyczaj na różnych urządzeniach - są wykorzystywane przez operatorów platform do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Przetwarzanie danych może mieć również wpływ na osoby, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy danej platformy. W niektórych okolicznościach dane użytkownika mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, co może utrudnić egzekwowanie jego praw. Wybierając takie platformy, upewniamy się jednak, że operatorzy zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania jednej z naszych ofert w mediach społecznościowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach związanych z różnorodną prezentacją naszej firmy na zewnątrz oraz wykorzystaniem skutecznej opcji informacyjnej, a także komunikacji z użytkownikiem.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych ofert na tych platformach, opcji sprzeciwu i dochodzenia praw do informacji można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego operatora platformy.

Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
Polityka prywatności dostawcy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności dostawcy

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
Polityka prywatności dostawcy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
Polityka prywatności dostawcy

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy

Polityka prywatności dostawcy

Newsletter

Oferujemy możliwość zapisania się do naszego bezpłatnego biuletynu e-mailowego. Ten biuletyn wysyłamy wyłącznie za zgodą użytkownika. Podczas rejestracji do newslettera dane z maski wprowadzania (imię i nazwisko oraz adres e-mail) są przesyłane do nas i przechowywane tak długo, jak długo subskrypcja newslettera jest aktywna.

Przetwarzanie tych danych w celu wysyłania newslettera wymaga uzyskania zgody użytkownika i odniesienia do niniejszej informacji o ochronie danych. W procesie rejestracji stosujemy tak zwaną "procedurę double opt-in". Po zarejestrowaniu się otrzymasz wiadomość e-mail, w której musisz kliknąć łącze, aby potwierdzić rejestrację. W ten sposób uniemożliwiamy nieupoważnionym osobom trzecim rejestrację przy użyciu adresu e-mail użytkownika.

Rejestrujemy proces rejestracji, aby móc udowodnić jego przebieg zgodnie z wymogami prawnymi. Zapisywany jest adres IP wywołującego urządzenia końcowego, data i godzina rejestracji. Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo subskrypcja biuletynu będzie aktywna.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji. Umożliwia to również wycofanie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego dobrowolna zgoda na otrzymywanie newsletterów.

Jeśli użytkownik zakupi od nas towary lub usługi i poda nam swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania go do wysyłania biuletynów z bezpośrednimi reklamami naszych własnych podobnych towarów lub usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów polegających na kierowaniu do naszych klientów reklam, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego danych, wysyłając wiadomość na poniższe opcje kontaktu lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. W zakresie, w jakim newsletter jest wysyłany na podstawie sprzedaży towarów lub usług, odnosimy się do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

Analiza współczynników otwarcia/

Nasze newslettery zawierają plik wielkości piksela (tzw. web beacon lub piksel śledzący), który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W trakcie tego wyszukiwania gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas wyszukiwania.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do technicznego ulepszania naszego newslettera. Ponadto chcielibyśmy określić czas dostępu i zachowanie czytelnika w oparciu o lokalizację wyszukiwania. Analiza ta obejmuje określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców. Monitorowanie poszczególnych użytkowników w żaden sposób nie leży w naszym interesie. Oceny służą nam raczej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania innych treści, które odzwierciedlają zainteresowania naszych grup użytkowników.

Ocena newslettera i pomiar jego sukcesu są przeprowadzane, za wyraźną zgodą użytkowników, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu korzystania z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

Niestety, oddzielne cofnięcie pomiaru wydajności nie jest możliwe. Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się pomiarom wydajności, musi anulować subskrypcję biuletynu. Tzn. jeśli użytkownik wyraził zgodę, musi ją odwołać. W przypadku otrzymywania newslettera na podstawie naszego wcześniej zadeklarowanego prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik musi wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania newslettera.

Podstawą prawną do wysyłania naszego newslettera jest dobrowolnie udzielona zgoda użytkownika lub nasz uzasadniony interes

Możliwość sprzeciwu (Opt-Out)

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. odwołać swoją zgodę lub sprzeciwić się dalszemu jego otrzymywaniu. Link do rezygnacji z otrzymywania newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera lub można w tym celu skorzystać z jednej z opcji kontaktu podanych powyżej, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możemy przechowywać wypisane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy przed ich usunięciem w celu udowodnienia, że zgoda została wcześniej udzielona. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami . W przypadku obowiązku stałego przestrzegania zastrzeżeń zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail na liście blokowania wyłącznie w tym celu.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. CleverReach został zaangażowany przez nas jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO.

Usługi handlowe i biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. dostawców, klientów i zainteresowanych stron (zwanych dalej "partnerami biznesowymi") Partnerzy biznesowi) w ramach umownych lub porównywalnych stosunków prawnych, a także powiązanych środków oraz w ramach komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych praw oraz do celów związanych z zadaniami administracyjnymi i naszą organizacją korporacyjną. Ujawniamy dane naszych partnerów biznesowych stronom trzecim w ramach obowiązującego prawa tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych lub za zgodą zainteresowanych osób (np. uczestniczącym usługom telekomunikacyjnym, transportowym i innym usługom pomocniczym, a także podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, dostawcom usług płatniczych lub organom podatkowym). Partnerzy umowni zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

Informujemy naszych partnerów biznesowych, które dane są wymagane do tych celów przed lub w trakcie procesu gromadzenia danych lub osobiście.

Badania satysfakcji klientów

Aby zapewnić wysoką jakość, regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji klientów. Klienci są zapraszani do udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej w cyklu dwuletnim. Ponadto przeprowadzana jest ankieta dotycząca zamówienia, która jest wysyłana do klienta pocztą elektroniczną po wysłaniu faktury.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Gdy tylko cel przetwarzania przestanie mieć zastosowanie, usuniemy lub zablokujemy dane osobowe użytkownika. Możemy jednak przechowywać dane dłużej niż przez ten okres, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawne, którym podlegamy. Dotyczy to przede wszystkim danych, które muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. ze względów prawa handlowego zwykle przez 6 lat lub ze względów prawa podatkowego zwykle przez 10 lat).

Przetworzone dane:

Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania).

Cele przetwarzania danych:

Świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, wewnętrzne procedury organizacyjne, zarządzanie wnioskami i odpowiadanie na nie.

Podstawa prawna:

Wykonanie umowy/zapytania przed zawarciem umowy, obowiązek prawny Prawnie uzasadnione interesy.

Zastosowania

W kontekście złożonej u nas aplikacji podane przez użytkownika dane - takie jak dane kontaktowe i kwalifikacje - będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia procedury aplikacyjnej.

Używamy internetowego portalu aplikacyjnego do organizowania aplikacji. Podczas korzystania z tego portalu internetowego przetwarzane będą następujące dane osobowe (tytuł, imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy i miejscowość, adres e-mail, numer telefonu/telefonu komórkowego, wolne pole na listy aplikacyjne, przesyłanie załączników do listów aplikacyjnych i dokumentów). Transmisja danych jest szyfrowana.

Twoje dane zostaną przekazane wewnętrznie kierownikom odpowiednich działów. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu rozpatrzenia jego podania o pracę, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do obrony przed dochodzonymi wobec nas roszczeniami prawnymi wynikającymi z procesu aplikacji.

Dane użytkownika zostaną usunięte 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, chyba że uzgodniono inaczej z kandydatem (patrz, między innymi, włączenie do puli kandydatów). Jeśli po złożeniu podania nastąpi zawarcie umowy o pracę, dane zostaną włączone do akt osobowych....

Jak długo dane będą przechowywane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie wniosku. O ile nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy między użytkownikiem a nami, możemy również nadal przechowywać dane, o ile jest to konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte 6 miesięcy po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, chyba że dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na spory prawne.

Włączenie do puli kandydatów

Z przyjemnością uwzględnimy Twoją aplikację w puli kandydatów. W tym celu wymagana jest zgoda użytkownika. Zgodę można wyrazić, aktywując odpowiednią opcję przed wysłaniem aplikacji.

Jeśli dokumenty aplikacyjne w puli kandydatów nie zostaną przez nas wykorzystane w ciągu jednego roku, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W indywidualnych przypadkachnie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, tj. decyzja w sprawie wniosku nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz różne prawa, o których chcielibyśmy Cię poinformować poniżej. W zależności od przyczyny i rodzaju przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługują prawa opisane w poniższych sekcjach.

Prawo do informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo dowiedzieć się od nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to jakie dane osobowe przetwarzamy.

Użytkownik ma również prawo poprosić nas o kopię swoich danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich danych osobowych, które uważa za nieprawidłowe, bez zbędnej zwłoki.

Użytkownik ma również prawo poprosić nas o uzupełnienie danych osobowych, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych

Jeśli spełnione są wymogi prawne, użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody, a użytkownik cofnie tę zgodę.

Możemy jednak nie usunąć danych, na przykład jeśli musimy je przechowywać ze względu na prawne okresy przechowywania. Nie będziemy również w stanie spełnić żądania usunięcia danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania

Pod pewnymi warunkami użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jednym z tych warunków jest na przykład zakwestionowanie przez użytkownika dokładności jego danych osobowych. A także w przypadku, gdy nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale użytkownik potrzebuje tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, jeśli wynika to z jego szczególnej sytuacji osobistej.  Prawo do sprzeciwu nie przysługuje jednak w przypadku, gdy za przetwarzaniem danych przemawia ważny interes publiczny, który przeważa nad interesem użytkownika, gdy jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych na mocy przepisów prawa lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów takiego marketingu. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych w tym celu, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo to przysługuje użytkownikowi wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które sam nam przekazał. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.

Alternatywnie, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali mu jego dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Zmiany

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności będzie od czasu do czasu zmieniane. Korekty te są dokonywane na przykład w przypadku zmian wynikających z postępu technicznego, wymogów prawnych lub innych czynników.

Stojak: Maj 2023 

Do ochrony danych w mediach społecznościowych 

Informacje o specjalnych plikach cookie: